Ceny SDGs

Ceny SDGs 2021

Cieľavedome k udržateľnosti

V roku 2015 sa svetoví lídri dohodli na 17 cieľoch, ktoré do roku 2030 zmenia svet na lepšie miesto pre život. Tieto ciele majú silu skončiť s chudobou, bojovať proti nerovnostiam a zastaviť klimatickú zmenu. Každý z nás sa môže, spoločne s vládami, firmami, občianskou spoločnosťou a verejnosťou, podieľať na tom, aby sme pomocou napĺňania týchto cieľov zlepšili podmienky života na zemi a zabezpečili tak lepšiu budúcnosť pre všetkých. Na CSR Summite 2021 oceníme tých, ktorí prostredníctvom svojich projektov prispievajú k napĺňaniu vízie 2030. Každý projekt je nominovaný za riešenie konkrétneho cieľa a pod-cieľa. Zoznam všetkých cieľov nájdete na našom webe.

V akých kategóriách oceňujeme?

Verejný sektor
Mimovládna nezisková organizácia
Líder
Líder do 30 rokov
Mediálna kampaň
Firma

Kto vyberá víťazov?

S nomináciami prichádza odborná komisia zložená zo zástupcov z rôznych sektorov: biznisu, médií, verejného a občianskeho sektora. Nadácia Pontis ako organizátor facilituje výber víťazov, nemá však hlasovacie právo. Hlavnými kritériami, ktorými sa riadi komisia pri výbere projektov, sú inovatívnosť, inšpiratívnosť, partnerstvo a reálne výsledky.

Viac o kritériách hodnotenia sa dočítate v štatúte Ceny SDGs 2021.

Harmonogram

17. máj – 18. jún 2021

Zber a spracovanie nominácií

21. jún – 28. jún 2021

Bodové hodnotenie komisie

13. september 2021

Zasadnutie členov komisie a výber víťazov

26. október 2021

Ceny SDGs 2021 – vyhlásenie víťazov

Ocenenie získali

NEMAZAŤ

 

 

 

 

 

2020

Kategória Verejný sektor

 • Verejná ochrankyňa práv Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.

Za jej aktívny prínos v oblasti znižovania nerovností, ochrany práv rómskych komunít, žien či seniorov, ktorí patria k najzraniteľnejším skupinám spoločnosti.

Mária Patakyová ako verejná ochrankyňa práv s veľkým odhodlaním a profesionálnym vkladom bojuje za dodržiavanie ľudských práv a posilnenie práv menšín. Aj napriek tomu, že sa často stretáva s nevôľou a pohŕdaním zo strany vlády či politických predstaviteľov, obhajuje práva diskriminovaných či prehliadaných komunít a osôb, čím dáva svojmu úradu pečať stabilnej inštitúcie neohýbajúcej sa pod vplyvom politikov či iných záujmových skupín.

Kategória Mimovládna organizácia

 • Cesta von, o.z.

Za inovatívny prístup k vzdelávaniu a odhodlanie v boji proti generačnej chudobe vo vylúčených komunitách.

Občianske združenie Cesta von pomáha ľuďom uviaznutým v chudobe postaviť sa na vlastné nohy, získať prácu a dôstojný život. Cez projekt Omama rozvíja deti vo vylúčených komunitách – formou návštev v domácnostiach podporuje zdravý kognitívny, sociálny a psychomotorický vývin detí žijúcich v generačnej chudobe počas najkritickejšieho obdobia života dieťaťa (od 0 do 3 rokov). Návštevy vykonávajú vyškolené rómske ženy z osád, ktoré si svojou prácou zvyšujú životný štandard a zároveň sa samy stávajú súčasťou riešenia generačnej chudoby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategória Mediálna kampaň

 

 • Kto pomôže Slovensku

Za efektívnu mobilizačnú kampaň, ktorá priniesla potrebnú a rýchlu pomoc zdravotníkom a zraniteľným skupinám v čase pandémie koronavírusu.

V čase prvej vlny pandémie koronavírusu bojovalo Slovensko s akútnym nedostatkom zdravotníckych a ochranných pomôcok pre pracovníkov v prvej línii. Iniciatíva #KtoPomozeSlovensku zareagovala na tieto potreby skôr ako štát a vďaka prepojeniu firiem, inštitúcií a jednotlivcov priniesla efektívnu a rýchlu pomoc. Slovenským zdravotníckym zariadeniam pomáhala zvládnuť pandémiu cez prehľadný systém financovania a zabezpečenia materiálnej pomoci pre nemocnice, domovy sociálnych služieb a služby pre zraniteľné skupiny ľudí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategória Líder/líderka

 

 • Prof. Ing. Pavol Alexy, PhD.

Za vývoj plastu z obnoviteľných zdrojov, ktorý je 100 % kompostovateľný.

Pavol Alexy sa viac ako 20 rokov venuje výskumu plastov z obnoviteľných zdrojov. Jeho tím zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vyvíja v spolupráci s nitrianskou firmou Panara špeciálne bioplasty, ktoré sa v prírode dokážu rozložiť bez toho, aby v nej zanechali akúkoľvek environmentálnu stopu. Ide o prvý bioplast na svete, ktorý spĺňa základné požiadavky na mechanické vlastnosti, je vyrobiteľný čisto z obnoviteľných surovín, zároveň je plne rozložiteľný v prírodnom biologicky aktívnom prostredí, čo umožňuje označovať ho ako „full eco plast“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategória Líder/líderka do 30 rokov

 

 • Marek Mach

Za výnimočné odhodlanie v boji proti extrémizmu vo verejnom priestore a šírenie myšlienok slobody, rovnosti a právneho štátu.

Marek Mach sa téme fašizmu rozhodol venovať po parlamentných voľbách 2016 ako prvák na gymnáziu. Vytvoril projekt Mladí proti fašizmu, ktorého cieľom je jazykom blízkym jeho generácii šíriť myšlienku slobody, rovnosti a právneho štátu, čím znižuje dopad fašistických myšlienok a dezinformácií na mladých ľudí. Jeho aktivity sú jedinečné a k danej problematike pristupujú moderným a progresívnym spôsobom (sociálne siete, videá), vďaka ktorému má merateľné výsledky a reálny dopad na spoločnosť.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategória Firma

 

 • Festival Pohoda

Za dlhoročnú snahu, realizáciu a sprístupňovanie dostupnej a čistej energie na letných festivaloch a osvetu v téme ekológie.

Súčasťou filozofie festivalu Pohoda je starostlivosť – nielen o návštevníkov, ale aj o životné prostredie. Organizátori kladú dôraz na udržateľnosť v niekoľkých oblastiach: ponúkajú rôzne ekologické možnosti dopravy na festival (mimoriadna hromadná doprava na festival, podpora cyklistiky, spolujazda), využívajú vratné poháre a kompostovateľný riad a zabezpečujú asistované triedenie druhotných surovín. Z hľadiska energie je snahou festivalu maximalizovať využitie elektrickej energie z pevnej siete, solárnej energie a tiež optimalizovať zdroje a ich rozloženie, aby už nebolo nutné na festivale využívať dieslové agregáty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O víťazoch rozhodovala nezávislá komisia v zložení:

 

Veronika Bush (Tesco), Martin Kinčeš (Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu), Jana Riečanská (Swiss Re), Róbert Slovák, Petra Csefalvayová (INCIEN), Richard Čermák (Heroes) a Beata Babačová (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva).

 

 

 

2019

Kategória Verejný sektor

 • Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Za dlhodobé prepájanie a skvalitňovanie spolupráce verejného a neziskového sektora. Úrad pôsobí ako sprostredkovateľ medzi mimovládnymi neziskovými organizáciami a vládou či verejnou správou. Zabezpečuje kvalitný a komplexný zdroj informácií o rozvoji občianskej spoločnosti aj o potrebe zapojenia verejnosti. Je kontaktný bod pre komunikáciu a koordináciu mimovládnych neziskových organizácií s kontaktnými osobami na príslušných ministerstvách, resp. relevantných orgánoch a organizáciách vlády.

Kategória Mimovládna nezisková organizácia

 • Potravinová banka Slovenska

Za boj proti plytvaniu potravinami a pomoc ľuďom v núdzi. Potravinová banka Slovenska zhromažďuje zadarmo potraviny od rôznych darcov, skladuje a prideľuje ich humanitárnym alebo charitatívnym organizáciám, ktoré poskytujú potravinovú pomoc ľuďom v núdzi. Jej práca funguje na báze dobrovoľníctva. Celoročne takto pomôže približne 97 000 ľuďom v núdzi na Slovensku. Svojou prácou zároveň znižuje plytvanie potravinami na maloobchodnej a spotrebiteľskej úrovni.

Kategória Mediálna kampaň

 • Prijatelni.sk

Za búranie predsudkov a stereotypov pri zamestnávaní Rómov. Kampaň Prijateľní.sk odštartovalo video, ktoré verejnosť pozývalo na „vybieľovaciu stránku“ – fiktívny produkt na úpravu životopisu do podoby prijateľnej pre zamestnávateľov. Kampaň, za ktorou stojí kreatívec Róbert Slovák (Goodeas), spolu s Barborou Mistríkovou (Divé maky), Yolkou Udicovou (Respect APP), Silviou Kušnírovou (SKPR Strategies) tak provokatívnym spôsobom upozornila na problém diskriminácie rómskych uchádzačov na trhu práce. Ako ukázal experiment Inštitútu finančnej politiky, až takmer polovica životopisov uchádzačov s rómskym pôvodom zostane bez odpovede.

Kategória Líder/líderka

 • Ivana Maleš, Petra Csefalvayová a Katarína Bednáriková (INCIEN)

Za vzdelávanie a spoluprácu s firmami a verejnou správou v téme obehového hospodárstva. Ešte pár rokov dozadu na Slovensku takmer nikto nevedel, čo si pod cirkulárnou (obehovou) ekonomikou predstaviť. Vďaka kolektívu Inštitútu cirkulárnej ekonomiky sa výrazne zvýšilo povedomie o tejto téme – Ivana ju spolu s kolegyňami privádzajú do praxe v spolupráci s firmami, samosprávou a verejnou správou. Vo svojej práci prepájajú dôležitých aktérov na rôznych úrovniach s cieľom dosiahnuť systémovú zmenu v odpadovom hospodárstve na Slovensku.

Kategória Líder/líderka do 30 rokov

 • Tatiana Sedláková

Za vyzdvihnutie a medializáciu témy seniorov a aktívneho starnutia. Téma starnutia a kvality života seniorov je u nás stále na okraji záujmu. Táňa je spoluzakladateľkou občianskeho združenia Zrejme, ktoré sa snaží zmeniť postavenie seniorov a vnímanie starnutia v spoločnosti a podporovať medzigeneračný dialóg. Jej cieľom je podpora sociálnych služieb pre seniorov založených na medzigeneračných vzťahoch.

Víťazi Cien SDGs 2019

O víťazoch ocenenia rozhodovala nezávislá komisia v zložení:

Veronika Bush (Tesco), Tomáš Bezák (Lidl), Jela Hetešová (Swiss Re), Petronela Ševčíková (Stratégie), Katarína Szabová (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva), Tatiana Žilková (Ministerstvo financií SR), Lucia Kišš (Slovak Aid), Milan Chrenko (Ministerstvo životného prostredia SR), Sandra Salomonová (Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu SR).